KILDEGAARDEN - DANSK KØDKVÆG

Markbruget på Kildegaarden
Kildegaardens jordtilliggende er på ca. 400 ha. og herudover forpagtes ca. 250 ha.

Arealerne er fordelt med 20 ha. skov, 35 ha. juletræer, 10 ha. veje, søer og krat, 335 ha. agerjord. Af de ca. 250 ha. som forpagtes er ca. 75 ha. Græs- og engarealer der naturplejes af Kildegaaardens egen kødkvægsbesætning. Langt størstedelen af græs- og engarealerne findes langs Mariager Fjord.

Markbruget dyrkes traditionelt med hovedvægten lagt på hvede, rug, vårbyg, vinterraps og rajgræs. Boniteten på agerjorden er ensartet stift ler (JB 6-7).  De forpagtede arealer er af lettere bonitet.

Foruden Kildegaarden ejer Gitte og Erik Skovsgaard en del af Hals Mosebrug på ialt 180 ha. I 2007 blev “Marieberg” – en ejendom på 360 ha – købt i Sverige. Se Kildegaarden i Sverige.

Der er tilknyttet 3 faste medarbejdere til gårdens drift.

@www.mit-bureau.dk